Targem, kiirem, parem

Thus tegutsemine nii elus kui ka ts

  • Charles Duhigg