Juhtumid, kus konkurentsiamet on ettevõtteid karistanud

Konkurentsiteenistuse järelevalveosakonna nõunik Katrin Tasa võttis Äripäeva seminaril “Infovahetus ja hinnakujundus – millised piirid seab konkurentsiõigus?” kokku praktikad. Järgnevalt ettekirjutused hinnakujunduse osas.

Konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 16 p1 järgi on keelatud ühe või mitme ettevõtja turgu valitseva seisundi (turuosa 40% ja enam) otsene või kaudne kuritarvitamine kaubaturul, sealhulgas:
otsene või kaudne ebaõiglaste ostu- või müügihindade või muude ebaõiglaste
äritingimuste kehtestamine.
*Ebaõiglane hind: liiga madal hind (müük alla omahinna);
                                 liiga kõrge hind (seotud kasumi mõõdukusega).

Riigikohtu ostus (asjas 3-3-1-66-02), punkt 26: /…/ Turgu valitseva ettevõtja poolt
kehtestatud hind, mis ei ole mõistlikus vahekorras teenuse majandusliku väärtusega, on ebaõiglane. Teenuse majanduslik väärtus on omakorda seotud teenuse osutamiseks vajalike kuludega.

Samas punkt 18: /…/ Kui ettevõtja müüb kaupa alla omahinna tingimustes, kus
see ei kahjusta konkurente, siis ei ole mingit praktilist põhjust sellist müüki keelata, sest selline müük ei saa kahjustada ka ühegi teise isiku, kõige vähem aga tarbija huve. Müük põhjendatust kõrgema hinnaga seevastu rikub alati vähemalt tarbijate huve, sest nad peavad teenuse eest rohkem maksma. /…/

Konkurentsiameti praktika

• AS Levira
• Konkurentsiameti 16.09.11 otsus: AS Levira teenis majandusaastatel 2007/2008
– 2009/2010 ebaõiglaselt suurt kasumit
• Tavapärasest kõrgema kasumi põhjustas see, et aastatel 2007 - 2010 osutas AS
Levira paralleelselt nii analoog- kui ka digitaalsignaali edastamise teenust.
• Menetluse kestel viis ettevõtja oma tegevuse seadusega kooskõlla.

• AS Eesti Raudtee
• AS Eesti Raudtee kasutab Eesti poolt Venemaa Raudtee poolt peetavat vagunite
andmebaasi, milles vagunite registreerimine on vältimatult vajalik SRÜ-s kaubavedude teostamiseks.
• AS Eesti Raudtee kehtestas konkureerivatele raudteevedajatele, kes vedasid
samuti Venemaalt pärinevaid transiitveoseid, andmebaasiga seonduvalt teatud
tasud. Vaatamata Konkurentsiameti korduvatele järelepärimistele ei suutnud AS
Eesti Raudtee põhjendada, milliste kuludega need tasud seotud olid.
• Konkurentsiameti tegi AS-le Eesti Raudtee 15.12.2008 ettekirjutuse vastavate
tasude võtmine täies ulatuses lõpetada.

KonkS § 16 p 3 kohaselt on keelatud ühe või mitme ettevõtja poolt turgu
valitseva seisundi otsene või kaudne kuritarvitamine kaubaturul, sealhulgas:
võrdväärsete kokkulepete korral erinevate tingimuste pakkumine või
rakendamine erinevatele äripartneritele, pannes mõne neist sellega
ebasoodsasse konkurentsiolukorda
.
* Hinnadiskrimineerimine esineb siis, kui erinevatele äripartneritele rakenduv
erinev hind ei oma loogilist seost kauba müümisel kaasneva võimaliku kulude
erinevusega.
* Kuludega (nt transport, kogus, tellimuse aeg) mitteseotud erinevate hindade
rakendamine klientidele, kelle hinnad peaksid olema ühesugused, või samad
hinnad klientidele, kellele oleks õigustatud erineva hinna rakendamine.

Konkurentsiameti praktika

• AS Eesti Post (Riigikohtu lahend 3-1-1-64-07)
• Kohtles otsepostituse suurkliente neile soodustuste andmisel ebavõrdselt, jaotas
suurkliendid reklaamiklientideks ja postimüügiklientideks ning rakendas nende
suhtes sama teenuse puhul võrdse kandemahu korral erinevas suuruses soodushindasid, kuigi lepingutingimused olid samad, sest kasutati tüüplepingut.
• Samuti diskrimineeriti kliente grupisiseselt - reklaamiklientide gruppi
kuuluvale ettevõtjale AS Express Post kohaldati samade kandemahtude juures
väiksemat allahindlust, kui mõnele teisele reklaamikliendile.

Turgu valitsev ettevõtja võib erinevaid tingimusi rakendada objektiivselt
(majanduslikult) põhjendatud alustel. Turgu valitseva ettevõtja poolt lubatud
allahindlused võivad põhineda mahu allahindlustel, mis tulenevad kulude
kokkuhoiust suuremate koguste müümisel.

OÜ Lehepunkt

Konkurentsiamet tuvastas, et AS Lehepunkt on ajakirjade hulgimüügiteenuse
pakkumisel kehtestanud võrdväärsete kokkulepete puhul kirjastajatele, kes
kuuluvad kahte Eesti juhtivasse kontserni (Ekspress Grupp ja Eesti Meedia)
madalama teenustasu kui teistele kirjastajatele, kes nimetatud suurtesse
kontsernidesse ei kuulu. Analüüsides, kas AS-il Lehepunkt tekib suurte
kontsernide teenindamisega seotult kulude kokkuhoidu, mis põhjendaks
majanduslikult soodsama tasumäära kehtestamist, leidis amet, et suurtesse
kontsernidesse kuuluvate kirjastajate teenindamisel ei teki märkimisväärset
kulude kokkuhoidu, mis põhjendaks erinevusi tasu määrades.
• Ajakirja teenindamise kulu ei sõltu valdavalt sellest, milline kirjastaja
konkreetset ajakirja välja annab, mistõttu on suurtesse kontsernidesse kuuluvate
kirjastajate poolt väljaantavate ajakirjade teenindamine soodsama tasumäära
alusel objektiivselt põhjendamata.
• Konkurentsiamet asus seisukohale, et põhjendamatult erinevate teenustasude
kehtestamisega kahjustab AS Lehepunkt konkurentsi kirjastajate vahel, kuna
suurtele kirjastuskontsernidele on loodud põhjendamatu konkurentsieelis, samal
ajal kui kõrgemat teenustasu maksvad kontsernidesse mittekuuluvad kirjastajad
on pandud ebasoodsamasse konkurentsiolukorda.

• Konkurentsiamet tegi 29.04.2009. a AS-ile Lehepunkt ettekirjutuse, mis pole jõustunud seoses kohtumenetlusega.

* Katrin Tasa täispika ettekandega teemal "Infovahetus Konkurentsiameti praktikas" saab tutvuda siin

* Katrin Tasa täispika ettekandega teemal "Hinnakujundus Konkurentsiameti praktikas" saab tutvuda siin

Osale arutelus

  • Annika Matson

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Seotud lood

Jälgi Bestsalesi sotsiaalmeedias

RSS

Valdkonna tööpakkumised

Teabevara